1.Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsverhoudingen tussen The Crave Festival B.V. en de daaraan verbonden rechtspersonen (verder aangeduid als: “Organisator”) met betrekking tot ieder evenement dat door, voor of namens Organisator wordt georganiseerd, inclusief gerelateerde overnachtings- en kampeergelegenheden (verder aangeduid als “Evenement”) en de bezoekers van een Evenement, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en iedereen die zich in of op de locatie van het Evenement begeeft (verder aangeduid als “Bezoeker”). 
 2. Organisator is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66001137. Het adres van Organisator is Westeinde 12, 2512 HD Den Haag. Tijdens kantooruren is Organisator bereikbaar via info@thecrave.nl en de sociale media-kanalen van Organisator.
 3. De huisregels (https://www.thecrave.nl/rulesofconduct) en het privacy statement (https://thecrave.nl/privacy-statement/) van Organisator zijn eveneens van toepassing op alle Evenementen die Organisator organiseert. 
 4. Organisator mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Significante wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt via de website, nieuwsbrief of sociale media-kanalen van Organisator. Wanneer een Bezoeker vindt dat de algemene voorwaarden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, dan moet die Bezoeker dat binnen 10 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd aan Organisator melden, bij gebreke waarvan die Bezoeker wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd.
 5. De toepasselijkheid van andere dan deze (algemene) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen of de algemene voorwaarden als zodanig niet aan.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden via https://www.thecrave.nl/algemenevoorwaarden, voordat een toegangsbewijs wordt gekocht via de website of sociale media-kanalen van Organisator, er wordt naar verwezen op een toegangsbewijs voor een Evenement en Bezoekers kunnen deze algemene voorwaarden, of een samenvatting daarvan, vinden bij de ingang van een Evenement, voordat zij naar binnen gaan.
 8. De algemene voorwaarden gelden ook als toegangsbewijzen voor een Evenement door een Bezoeker via derden is verkregen.
 9. Bezoekers moeten zich houden aan deze algemene voorwaarden en de huisregels van Organisator en de eventuele algemene voorwaarden en huisregels van de locatie waar het Evenement plaatsvindt.
 10. Als deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse worden vertaald of gelezen, dan blijven de Nederlandse rechtsbegrippen leidend en zullen deze algemene voorwaarden onverminderd naar Nederlands recht worden uitgelegd.

2.Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door, voor of namens Organisator verstrekte informatie met betrekking tot een Evenement worden zo zorgvuldig mogelijk verstrekt. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot deze informatie en mededelingen.
 2. De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker (verder aangeduid als: “Partijen”) komt tot stand op het moment dat een Bezoeker een toegangsbewijs koopt of verkrijgt voor een Evenement, althans wanneer een Bezoeker het Evenement bezoekt of wanneer een Bezoeker de website van Organisator bezoekt of gebruikt.
 3. Een Bezoeker kan een gekocht toegangsbewijs niet retourneren, vanwege een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek (verder aangeduid als: “BW”). Om niet verkregen toegangsbewijzen kunnen evenmin worden ingeruild voor geld. Door het kopen van een toegangsbewijs gaan Partijen met elkaar een overeenkomst aan tot het verrichten van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip van nakoming is opgenomen, namelijk de datum en het tijdstip waarop het Evenement (beoogd) zal gaan plaatsvinden. Bezoekers worden voor het sluiten van de (koop)overeenkomst geïnformeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

3.Toegang

 1. Alleen Bezoekers van 18 jaar of ouder krijgen toegang tot een Evenement, tenzij Organisator expliciet anders heeft bepaald. 
 2. Bezoekers moeten bij het betreden van de locatie van het Evenement een geldig (verkregen) legitimatie- en toegangsbewijs hebben. Deze bewijzen moeten aan Organisator en de daaraan verbonden medewerkers en opdrachtnemers getoond worden wanneer daar om wordt gevraagd.
 3. Alleen toegangsbewijzen die via Organisator of door haar aangewezen partijen zijn gekocht of verkregen zijn geldig als toegangsbewijs tot een Evenement. De Bezoeker draagt hiervan de bewijslast.
 4. Als de verkoop van toegangsbewijzen via een door een door Organisator aangewezen derde verloopt en die derde hanteert eigen algemene voorwaarden, dan is de Bezoeker ook aan die betreffende voorwaarden gebonden.
 5. Een toegangsbewijs voor een Evenement geeft geen toegang tot kluisjes, eten en drinken, overnachtingen of ander verblijf of parkeermogelijkheden bij het Evenement, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld.
 6. Organisator kan een maximum aantal toegangsbewijzen per (beoogd) Bezoeker beschikbaar stellen. Een Bezoeker (of derden) moeten zich aan dat maximum houden.
 7. Een toegangsbewijs is persoonsgebonden en kan niet zonder toestemming van Organisator aan derden worden verstrekt, zonder dat het toegangsbewijs zijn geldigheid verliest.
 8. Een toegangsbewijs wordt eenmalig door Organisator aan een Bezoeker verstrekt. 
 9. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Organisator. De Bezoeker moet maatregelen nemen om een toegangsbewijs digitaal, maar in ieder geval veilig te kunnen ontvangen en bewaren. Een (beoogd) Bezoeker is slechts de houder van het toegangsbewijs.
 10. Een geldig (verkregen) toegangsbewijs geeft recht op eenmalige toegang tot het Evenement en verliest direct zijn geldigheid na het verlaten van het Evenement (zodra een Bezoeker door de toegangspoort naar buiten is gegaan), dan wel in ieder geval na afloop van het Evenement. Alleen de houder die het toegangsbewijs als eerste toont bij de ingang van een Evenement krijgt toegang tot dit Evenement. Organisator hoeft in dat kader geen onderzoek te verrichten naar de geldigheid van de aan haar bij de ingang van het Evenement getoonde toegangsbewijzen, als deze toegangsbewijzen (bijvoorbeeld door middel van een bar- of QR-code) een geldige toegang geven tot het Evenement.
 11. Toegangsbewijzen mogen niet door een Bezoeker of derden worden aangepast en kunnen niet worden geruild of teruggebracht.
 12. Toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht, zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van Organisator. 
 13. Toegangsbewijzen die zijn gekocht via een niet door Organisator geautoriseerd kanaal, platform, marktplaats, winkel of op welke niet-geautoriseerde wijze dan ook, zijn ongeldig en geven geen toegang tot een Evenement.
 14. Als de koper of verkrijger van een toegangsbewijs, dit toegangsbewijs doorgeeft aan iemand anders dan de Bezoeker, dan moet die eerste persoon ervoor zorgen en instaan dat die tweede persoon zich ook aan deze algemene voorwaarden houdt.
 15. Toegangsbewijzen die niet geldig zijn (verkregen of verkocht), of worden gebruikt door een ander persoon dat aan wie het is verstrekt of is bedoeld, dan wel die op een andere manier onwettig of ongeldig zijn, bijvoorbeeld door misbruik of fraude, geven geen toegang tot het Evenement.
 16. Organisator mag Bezoekers en hun tassen, jassen of andere bagage onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van fouilleren of het laten passeren van een detectiepoort of -onderzoek. Bezoekers Als een Bezoeker dit weigert, dan kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op restitutie, compensatie of schadevergoeding. 
 17. Een Bezoeker die wordt geweigerd tot het Evenement of van rechtmatig van het Evenement wordt verwijderd, heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs, service-, administratie- en andere ontstane kosten.
 18. Het is een Bezoeker verboden om de website, software, content, bestanden of betalingsprocedures van Organisator of in het kader van een Evenement daaraan verbonden derden anders te gebruiken dan is bedoeld, te omzeilen of te verstoren.

4.Opnamen van geluids- en beeldmateriaal

 1. Een Bezoeker mag geen audio- of video-opnamen maken tijdens het Evenement en deze opnamen professioneel- of commercieel exploiteren. Openbaarmaking en verveelvoudiging mag alleen voor eigen gebruik. Dit mag de rechten of exploitatiemogelijkheden van derden niet schenden. De muziek, visuele kunst en bijvoorbeeld privacy-rechten van anderen kunnen namelijk op grond van de wet beschermd zijn en doorgaans is toestemming van die rechthebbenden nodig om ergens of van iemand opnamen te maken en daar iets mee te doen.
 2. De Bezoeker doet hierbij jegens Organisator en daaraan gerelateerde rechtspersonen en licentienemers onherroepelijk afstand van enig recht of belang dat de Bezoeker zou kunnen hebben in de in het vorige artikellid genoemde opnamen. 
 3. Door het bezoeken van het Evenement, stemt Bezoeker er uitdrukkelijk mee in dat er (mogelijk) door of voor Organisator professionele geluids- en beeldopnamen worden gemaakt van het Evenement en dat deze opnamen door Organisator kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, onbeperkt en eeuwigdurend gebruikt mogen worden in de meest volledige en breedste zin van het woord, waaronder openbaarmaking, verveelvoudiging, distributie, ongeacht op de wijze en het medium daarvoor op dit moment al bekend is, en in ieder geval in het kader van marketing en promotie van het Evenement en Organisator, bijvoorbeeld door foto’s, afbeeldingen, artwork, aftermovies, documentaires, live-uitzendingen en -streams, registraties, interviews en bijvoorbeeld films. Deze opnamen mogen in dat kader ook aan derden worden verstrekt. De Bezoeker krijgt daar geen vergoeding voor en doet voor zover wettelijk toegestaan afstand van morele rechten.
 4. In het kader van de veiligheid van Bezoekers en openbare orde kunnen tijdens het Evenement geluids- en video-opnamen worden gemaakt met bijvoorbeeld veiligheidscamera’s. 

5. Overige bepalingen en verplichtingen

 1. De Bezoeker zal Organisator steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, onderbouwing en bewijzen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Bezoekers mogen niet roken in tenten, zalen of binnenruimtes op het Evenement, anders dan waar expliciet staat aangegeven waar dat wel mag. De Bezoeker vrijwaart Organisator ter zake van alle schade, zoals door boetes. Organisator mag de Bezoeker onmiddellijk (laten) verwijderen van het Evenement.
 3. Een Bezoeker mag geen reclame, promoties, acties of publiciteit (laten) maken die verband houden met Organisator of een Evenement.
 4. Een Bezoeker mag geen commerciële activiteiten verrichten op een Evenement, waaronder mede wordt verstaan; het uitdelen van proefverpakkingen, flyers of ander reclamemateriaal.
 5. Een Bezoeker moet zich aan de wet houden en mag de rechten van anderen niet schenden. Geweld, bedreiging, agressiviteit, discriminatie, racisme, aantasting van lichaam en integriteit en bijvoorbeeld het creëren van een onveilige situatie voor anderen, of het aanzetten daartoe, is niet toegestaan. 
 6. Een Bezoeker die op een Evenement een voorwerp (zoals kleding, accessoires, sieraden, tassen, telefoons, identiteitsbewijzen) vindt wat niet van die Bezoeker is, moet dit voorwerp zo snel mogelijk afgeven bij Organisator, bijvoorbeeld door overdracht aan bar-, garderobe-, kluisjesverhuur- of kassapersoneel op het Evenement. 
 7. Gevonden voorwerpen kunnen door de rechtmatige eigenaar bij Organisator of een daardoor aangewezen (rechts)persoon worden opgehaald.
 8. Bezoekers moeten goed voor zichzelf zorgen en dus voldoende hydrateren, rust nemen en stillere plekken opzoeken. Op een Evenement zijn zeer waarschijnlijk versterkt en hard geluid, rook en andere special effects, fel en flitsend licht aanwezig. 
 9. Het programma van een Evenement en met name de tijden waarop en waarbinnen bepaalde artiesten optreden, is onder voorbehoud.
 10. Een Bezoeker moet instructies en geboden van aangewezen ordepersoneel en beveiliging direct en zonder voorbehouden opvolgen.
 11. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Organisator aan de Bezoeker.
 12. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om te niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Op verzoek kan een Engelse versie worden verstrekt. Ingeval van een geschil over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

6. Boete

 1. Als een Bezoeker zich niet aan diens verplichtingen of onthoudingen uit artikelen 3, 4 en 5 houdt, dan kan Organisator het toegangsbewijs of de toegangsbewijzen van of voor die Bezoeker als ongeldig aanmerken, wordt de toegang tot het Evenement ontzegd en is de Bezoeker een direct opeisbare boete aan Organisator verschuldigd van € 2.512 per toegangsbewijs en € 200 per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000, onverminderd het alle overige rechten van Organisator, waaronder het recht om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Deze boeteregeling geldt niet voor het navolgen van de minimale leeftijdsgrens, maar dat wil niet zeggen dat een Bezoeker zich daar niet aan moet houden en dus minimaal 18 jaar oud moet zijn om een Evenement te bezoeken.

7. Elektronische betaalmiddelen

 1. Organisator kan tijdens het Evenement een elektronisch betaalsysteem hanteren voor consumptiebonnen of -munten of consumpties an sich. Overgebleven tegoeden worden tijdens het Evenement niet teruggestort. Daarna kan dat eenmalig. Een verzoek daartoe moet schriftelijk worden gedaan door Bezoeker en binnen 2 weken na het Evenement, bij gebreke waarvan de Bezoeker afstand doet van dit recht. Organisator zet de regels en te volgen stappen van terugbetalingen op https://… en bij de kassa’s op het Evenement.

8. Aansprakelijkheid

 1. Het is de verantwoordelijkheid en het risico van de Bezoeker om veilig van en naar het Evenement te komen en veilig te (ver)blijven op het Evenement. Gebruik van pendelbussen, parkeer- en kampeerterreinen is dus voor eigen rekening en risico van een Bezoeker c.q. gebruiker van voornoemde faciliteiten. Bezoeker kan Organisator niet aansprakelijk houden voor de in dit verband ontstane of verwachte schade van Bezoeker.
 2. Organisator is niet aansprakelijk voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel zoals schade door epilepsie en/of schade aan goederen, zoals schade aan kleding, accessoires en sieraden, al dan niet toegebracht door andere Bezoekers van een Evenement.
 3. Organisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade van Bezoekers die voortvloeit door derden die standhouders zijn en bijvoorbeeld accessoires, merchandise, eten of drinken verkopen op het Evenement. De Bezoeker vrijwaart Organisator hierbij van aanspraken voor kosten of schade die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde.
 4. De aansprakelijkheid van Organisator, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten voor (schade door):
 • Gebrekkige informatie op haar website of in berichten op sociale media;
 • Gebruik of de werking van haar website of (sociale) mediaplatforms waarop zij actief is;
 • Annulering, wijziging, verplaatsing of verzetting van een Evenement;
 • Verloren of met anderen gedeelde sleutels of codes van lockers;
 • Elektronische communicatie van, met of namens Organisator;
 • Handelen of nalaten van de door Organisator in het kader van de overeenkomst tussen Partijen of het Evenement ingeschakelde werk- en opdrachtnemers, ticketing- en betalings-providers, (toegestane) secondary ticketing, hulppersonen, (onder)aannemers, aandeelhouders, bestuurders of andere aan Organisator verbonden (rechts)personen;
 • De invulling, wijziging of uitvoering van het programma van een Evenement;
 • Verkopen van toegangsbewijzen, merchandise of andere items via onofficiële c.q. niet-geautoriseerde verkoopkanalen of verkoopkanalen van geaccrediteerde derden;
 • Het niet goed of tijdig kunnen bereiken van een Bezoeker met betrekking tot een Evenement;
 • Verlies of diefstal van eigendommen of bezittingen van een Bezoeker.

1.

 1. De uitsluiting van aansprakelijkheid van Organisator in het vorige artikellid geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator.
 2. Als Organisator aansprakelijk is voor de schade van een Bezoeker, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot de directe, aantoonbare en redelijke schade en/of het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Organisator in een bepaald geval uitkeert, en alleen als Organisator wettelijk of op grond van een rechterlijke uitspraak gehouden is tot vergoeding van schade. 
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade. 
 4. Organisator is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Organisator en als de Bezoeker die schade heeft geleden, Organisator hiervan binnen 3 dagen na het Evenement of binnen 3 dagen na het ontdekken van de schade, schriftelijk en onderbouwd op de hoogte heeft gesteld door middel van een aangetekend schrijven of e-mail met ontvangst- en leesbevestiging en Organisator binnen een redelijke termijn de kans heeft gekregen om de eventuele tekortkoming, fout of schade te herstellen of althans, een bepaalde verplichting jegens Bezoeker alsnog correct na te komen. Als Bezoeker de schade niet op de voorgeschreven wijze aan Organisator meldt, dan vervalt het recht op schadevergoeding.
 5. Alle vorderingsrechten van de Bezoeker jegens Organisator, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad of enige andere grond, vervallen zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Bezoeker ter zake van die vorderingsrechten niet binnen die periode van 3 maanden in rechte een eis heeft ingesteld.
 6. De Bezoeker vrijwaart Organisator voor aanspraken van derden in verband met schade waarvoor de Bezoeker ten opzichte van die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Als die derden Organisator aansprakelijk stellen, dan moet de Bezoeker alle schade van Organisator vergoeden, inclusief de juridische kosten en aan de claim bestede tijd van Organisator en haar personeel en opdrachtnemers.
 7. De Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Bezoeker van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Bezoeker.
 8. Consumptiebonnen- of munten die door een Bezoeker zijn gekocht, op welke wijze dan ook, voorafgaand of tijdens een Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betreffende Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator is in dit kader niet gehouden tot inname of aansprakelijk voor vergoeding van enig aankoopbedrag of de waarde van de bonnen of munten. 

9. Verboden artikelen

 1. Een Bezoeker mag geen verboden artikelen voor zichzelf of voor anderen meenemen naar of gebruiken op of rondom een Evenement. Onder deze verboden artikelen vallen onder meer:

a. Professionele of daarmee gelijk te stellen opnameapparatuur;

b. Selfiesticks;

c. Drugs;

d. Wapens;

e. Dieren;

f. Gevaarlijke voorwerpen

g. Alles wat bij de wet verboden is.

2. Organisator mag voornoemde artikelen in beslag nemen en vernietigen of aan de politie of beveiliging overdragen, zonder iets aan de Bezoeker te vergoeden of retourneren. Een betreffende Bezoeker kan tevens toegang tot het Evenement worden ontzegd.

10. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Organisator in de nakoming van een verplichting jegens de Bezoeker, niet aan Organisator kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waarvoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Organisator kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, brand, computervirussen en hacks, stakingen, transportbelemmeringen, ziekte, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, oproer, oorlog, natuurrampen en pan- en epidemieën. 
 2. Wanneer een dergelijke overmachtssituatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen van Organisator opgeschort en heeft Organisator het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en buitengerechtelijk te ontbinden. Organisator is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, ook niet als Organisator voordeel heeft gehad van de overmachtssituatie. De overige rechten van Organisator blijven onverlet.
 3. In geval van overmacht, heeft Organisator eveneens het recht een Evenement te annuleren of verzetten naar een andere datum of locatie.

11. Annulering of verzetting van een evenement

 1. Organisator kan het Evenement annuleren of verzetten.
 2. Restitutie van de daadwerkelijke- of anders maximaal de officiële- en reguliere koopprijs van een toegangsbewijs vindt alleen plaats op schriftelijk verzoek van Bezoeker binnen een redelijke termijn en als het toegangsbewijs is gekocht bij door Organisator erkende c.q. geaccrediteerde verkoopkanalen. Reis- en verblijfkosten van een Bezoeker worden niet door Organisator terugbetaald.
 3. Als Organisator een Evenement verzet, dan blijft het initiële toegangsbewijs geldig voor het verzette Evenement. Als de Bezoeker op de nieuwe datum het Evenement niet kan bijwonen, dan moet de Bezoeker dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand aan Organisator laten weten. De Bezoeker kan dan kiezen voor een vergoeding van de aankoopprijs of om met hetzelfde ticket het herplaatste Evenement bij te wonen. Nadere mogelijkheden kunnen door Organisator per e-mail, website of sociale media-kanalen worden gecommuniceerd. 
 4. Eventuele (gedeeltelijke) restitutie kan plaatsvinden na een redelijke termijn na het verzette Evenement en slechts:

a. Op de door Organisator bekend te maken manier,

b. Onder overlegging van een geldig, direct door de Bezoeker gekocht en onbeschadigd toegangsbewijs voor dat Evenement, en

c. Als Organisator daartoe wettelijk gehouden is.

d. De Bezoeker kan in dit kader geen aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander Evenement dan waarvoor initieel een toegangsbewijs is gekocht. 

e. De Bezoeker moet zelf controleren of een Evenement wordt geannuleerd of verzet, wat eventueel de nieuwe tijdstippen en locaties zijn en welke reis- en verblijfmogelijkheden er zijn. Organisator zal zich inspannen om Bezoekers hierover in te lichten, maar is niet aansprakelijk voor schade.

12. Klachten

 1. Klachten van Bezoeker over Organisatie of het Evenement moeten binnen 7 dagen na het ontstaan van een klacht of binnen 7 dagen na afloop van een Evenement schriftelijk en onderbouwd aan Organisator worden gemeld door een e-mail te sturen met ontvangst- en leesbevestiging naar info@thecrave.nl of per aangetekende post naar het kantooradres van Organisator. Op deze manier kunnen Partijen gezamenlijk kijken naar een oplossing en eventuele verdere schade voorkomen.

13. Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.